polia označené "*" sú povinné

Kontaktné údaje objednávateľa

 

Služba - Fotenie nehnuteľnosti

Druh nehnuteľnosti
Doplnkové informácie
Zaškrtnite aj viac možností

 

Doplnkové marketingové služby

Ak máte záujem o iné marketingové služby ako fotografické služby, vyberte si z nižšie uvedených možností:
Správa sociálnych sietí
Kreatívne služby
Zaškrtnite aj viac možností

 

Záver objednávky

Po odoslaní objednávky sa s Vami spojíme a po odsúhlasení údajov Vám vystavíme za služby faktúru. Realizácia služby prebieha až po potvrdení o úhrade FA. V prípade dlhodobej spolupráce sa vyúčtuje 1 súhrnná FA mesačne so splatnosťou. Ceny na našej webstránke sú konečné - nie sme platcami DPH.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť so sídlom: iProfil.sk s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 51166305, a prevádzkou na adrese: Drevárska 453/1, 058 01 Poprad (ďalej len „Sprostredkovateľ“) bude Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu tohto dokumentu spracúvať v rámci vzťahu súvisiaceho s vybavením objednávky fotografických alebo iných marketingových služieb. Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné s Vami uzatvoriť zmluvný vzťah. Aktuálny zoznam Sprostredkovateľov/Spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na riešení tohto obchodného prípadu, sú k dispozícii elektronicky na základe Vašej požiadavky zaslanej na: info@iprofil.sk. Ako dotknutá osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje máte: 1) právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, 2) právo na ich opravu alebo vymazanie osobných údajov, 3) právo na obmedzenie ich spracúvania, prípadne právo namietať proti ich spracúvaniu, 4) právo na prenosnosť OÚ, 5) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na Hraničnej 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
Potvrdenie*
Hidden